EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Lisans ve İzin İşleri

Kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve 4268 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur.

Enerji Piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler EPDK ile olan işlemlerini yürürlükte olan ilgili kanunlar ve kurul kararlarına uygun olarak yürütmekle yükümlüdürler. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerin türüne göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans almak zorundadırlar.

Firmamız EPDK ile yaşayacağınız süreçler konusunda sizlere danışmanlık hizmeti vermekte olup bu hizmetlerin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz;

  • Faaliyet gösterilecek piyasa için ilk aşamada ön lisans akabinde de lisans başvurularının mevzuata uygun olarak yapılması,
  • Ön Lisans/Lisans başvurusu sırasında gerekli olan izinlerin, kurum görüşlerinin, bilgi ve belgelerin kamu/özel kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi ve bu süreçte yaşanacak olan tüm idari yazışmaların ve görüşmelerin idari, teknik ve hukuksal açıdan yönetilmesi,
  • Ön lisans başvurusu ile başlayan ve lisans alınıncaya kadar devam eden sürecin idari, teknik ve hukuksal açıdan yönetilmesi,
  • Üretim Lisansının alınmasından yatırımın faaliyete geçmesine kadar devam eden süreçte firmaların EPDK nezdinde yerine getirmesi gereken mevzuatsal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Ön lisans ya da lisans süresi içerisinde önlisans/lisans tadili, süre uzatımı gibi hususlarda idari, teknik ve hukuksal danışmanlık hizmeti,
  • Mevzuata aykırılık nedeniyle firmalar aleyhinde verilen idari para cezaları, lisans durdurma ya da lisans iptali gibi yaptırımlar ile ilgili olarak savunma sürecinin yönetilmesi, bu kapsamda gereken bilgi ve belgelerin toplanması, hukuki açıdan incelenmesi sonrası olayların somut gelişimi ve konu hakkında teknik uzman görüşleri esas alınarak, savunmaya esas teşkil edecek olan delillerin ve teknik gerekçelerin ışığında savunma dilekçesinin hazırlanması ve EPDK’ya başvurulması,

Kısacası firmamız yukarıda bahsettiğimiz ve benzeri hususlarda firmanızın EPDK ile ilişkilerinin yönetilmesi için gerekli danışmanlık hizmetini vermekte ve süreci en başından sonuna kadar takip etmektedir.